Flexibel werken: Dynamiek of wildgroei?

Verzoek tot het insturen van papers/ call for papers

Flexibel(er) werken: pluriformiteit in arbeid en arbeidsrelaties

Congres ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen in samenwerking met het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken

Datum: woensdag 10 oktober 2012

Plaats: SER-gebouw in Den Haag

Het thema flexibel werken, flexwerk, staat al een aantal jaren hoog op de politieke en beleidsagenda. De verwachting bestaat dat hiermee een bijdrage geleverd kan worden aan het aanpassingsvermogen van het bedrijfsleven. Niettemin is flexwerk niet onomstreden. Naast positieve worden ook negatieve aspecten gesignaleerd. Ondanks het nodige aan onderzoek blijkt er op diverse terreinen nog behoefte te bestaan aan verbreding en verdieping van inzicht. Meer recent staat er ook een nieuwe vorm van flexwerk in de belangstelling: het nieuwe werken (HNW). In essentie lijkt het daarbij te gaan om plaats- en tijdsonafhankelijk, ICT-gestuurd werken met een grotere vrijheid en verantwoordelijkheid voor de individuele werknemer. Onderzoek en evaluatie op dit gebied zijn nog betrekkelijk schaars. Niettemin zijn ook hier naast positieve ook negatieve aspecten aan de orde, met name op het gebied van de gezondheid gerelateerde gevolgen van HNW.

Beide uitingsvormen van flexibel(er) werken staan centraal tijdens het door NVA en TvA te organiseren congres op woensdag 10 oktober 2012. Onderzoekers en beleidsmakers in Nederland en Vlaanderen worden van harte uitgenodigd om deel te nemen en bij te dragen aan dit congres. Op het programma van de congres dag staan bijdragen van prominente sprekers vanuit wetenschap en beleid, waaronder Alexander Rinnooy Kan (SER), Frank Vandenbroecke (UvA) en Saskia Klosse (UM). Gedurende de tweede helft van de congres dag zullen parallelsessies plaatsvinden waar onderzoekers de gelegenheid hebben een paper te presenteren.

Abstracts en/of papers over bovengenoemde problematiek zijn zeer welkom en dienen uiterlijk 1 september 2012 te worden ingestuurd via de congreswebsite. In later stadium zal een aantal geselecteerde bijdragen gepubliceerd worden in een speciaal nummer van het Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken. Dit nummer zal aan de deelnemers worden toegezonden.

Klik hier om uw paper in te zenden

Tot ziens op 10 oktober 2012!

De TvA-redactie en het NVA-bestuur